Doprava

Doprava

Osobný odber v predajni MatraSvet Pezinok Zdarma na adrese prevádzky Šenkvická cesta 12/ F , Pezinok 90201 v čase otváracích hodín 10.00-18.00 Po-So (nedeľa zatvorené )

  • Zásielkovňa : Packeta spolupracujeme ako výdajné a zároveň odberné miesto pre Packetu
  • Odosielame drobný tovar prostredníctvom spolupráce so zásielkovňou  Packeta
  • Externý dopravca a montážnik p. Grnáč expeduje a montuje tovar v Pezinku a okolí do 30km od prevádzky MatraSvet SK s.r.o. v sume 50€ doprava s montážou tovaru u zákazníka . 

   1. Osobný odber vo výrobe Fines a.s.– ZADARMO
Možnosť vlastného odberu v sídle firmy FINES, na adrese Dolné Rudiny 1, 010 01, SK, v pracovných dňoch od 6:00 do 10:00 hodiny a od 10:30 do 14:00 hodiny.

     2. Osobný odber na odbernom mieste – ZADARMO
Možnosť osobného odberu na viac ako dvadsiatich miestach v SR. Zoznam odberných miest pod záložkou ,,Mapa odberných miest“.
Spravidla do desiatich pracovných dní.
Na odbernom mieste má zákazník možnosť dohodnúť si s prevádzkovateľom dovoz tovaru na adresu, prípadne aj ďalšie služby ako vynáška, montáž atď.

     3. Rozvoz v okrese Žilina, Bratislava, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Senica, Levice, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Trenčín 
3.a) Doprava priamo na adresu zákazníka v okresoch uvedených v bode č.3. Pri nákupe do 300 € za cenu 10 €
3.b) Doprava priamo na adresu zákazníka v okresoch uvedených v bode č.3. Pri nákupe nad 300 € zdarma
Spravidla do 10 pracovných dní.

     4. Rozvoz po SR / nadrozmerný tovar (okrem vyššie uvedeného)
4.a) Doprava priamo na adresu zákazníka po celej SR. Pri nákupe do 500 € za cenu 50 €
4.b) Doprava priamo na adresu zákazníka po celej SR. Pri nákupe nad 500 € zdarma
Spravidla do desať až pätnásť pracovných dní.

     5. Expresná doprava GEIS
Dopravu je možné využiť nasledovne, na konkrétne výrobky skladom, ako je nižšie uvedené:

  • Výrobky skladom: masívne manželské postele, kreslá Clip, kreslá Boris – cena dopravy 45 €
  • Výrobky skladom: sedacie súpravy, čalúnené manželské postele, lamino postele – cena dopravy 75 €
  • Výrobky skladom: rošty, matrace, konferenčné stolíky, jedálenské stoly, nočné stolíky, stoličky značky Signal meble – cena dopravy 35 €

Zásielky budú doručené spravidla do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. (kuriérska spoločnosť stanoví presný deň dodania)

Doručenie zásielky a jej prevzatie príjemcom
Podmienky: v prípade že na danom mieste nie je možné paletizovanú zásielku doručiť až na miesto určenia (byt, poschodie, atď.) nízkozdvižným vozíkom, je miestom prevzatia zásielky hrana vozidla (t.j. hydraulické čelo) zasielateľom povereného dopravcu. Zásielky doručujeme maximálne do 50 m od vozidla a len po spevnenej komunikácii. Prevzatie zásielky je príjemca povinný potvrdiť do dokladu zasielateľa (prípadne do skenovacieho zariadenia vodiča), ktorý bude za týmto účelom predložený.

Nedoručiteľné zásielky – jeden neúspešný pokus o doručenie (ďalší pokus o doručenie hradí zákazník)

Zásielka môže byť doručená aj tak, že bude odovzdaná osobe staršej ako 18 rokov zdržujúcej sa v dobe doručenia na adrese doručenia zásielky, pričom táto osoba je povinná nad rámec povinností príjemcu zásielky uviesť do príslušného dokladu aj svoj vzťah k osobe príjemcu zásielky (napr. syn, manžel, a podobne). Príjemca zásielky nie je oprávnený požadovať preposlanie už prepravovanej zásielky na inú adresu. Zasielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy spôsobené príkazcovi, príjemcovi alebo ďalším osobám, ktoré by vznikli v dôsledku vyššie uvedených spôsobov doručenia.

Pri preberaní odporúčame vizuálnu kontrolu zásielky, či nedošlo ku poškodeniu pri prevoze.

     6. Listová zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty
Listová zásielka sa dá využiť na zasielanie vzorky látky alebo iného drobného tovaru.
6.a) Listová zásielka 1. trieda za cenu 1,50 € – Slovenská pošta doručuje nasledujúci deň od dňa podania.
6.b) Listová zásielka 2. trieda za cenu 1,30 € – Slovenská pošta doručuje druhý deň od dňa podania.

     7. Listová zásielka prostredníctvom Českej pošty (pre zákazníkov z Českej republiky)
Listová zásielka sa dá využiť na zasielanie vzorky látky alebo iného drobného tovaru (náhradná lamela do roštu).
7.a) Listová zásielka do 500 g za cenu 5,99 €
7.b) Listová zásielka od 500 g do 1000 g za cenu 9,99 €

Osobný odber. Po vyrobení tovaru dodávateľ telefonicky vyzve objednávateľa na odobratie tovaru. Objednávateľ si prevezme tovar do 21 dní od výzvy. Možné je aj vyzdvihnutie kuriérom, ktorého si objednávateľ zabezpečuje sám. Pri vlastnom odbere, organizovaným objednávateľom, sa tovar vydáva v sídle firmy FINES – Dolné Rudiny 1, Žilina a to v pracovné dni v čase od 6:00 do 14:00 – úhrada prípadného doplatku je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Dovoz zabezpečovaný dodávateľom. V prípade, že na želanie zákazníka dopravu zabezpečuje dodávateľ, oznámi dodávateľ najneskôr 1 deň vopred dátum dodávky tovaru a odhadovaný čas dovozu. Objednávateľ zaväzuje, že sa prispôsobí časovému harmonogramu rozvozov tak, aby nedochádzalo k zdržaniu dodávky ďalším zákazníkom. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný do miesta vykládky uvedeného na objednávke pred dom (prípadná zmena dodacieho miesta môže spôsobiť odklad dovozu tovaru) – dodávateľ nezabezpečuje vynesenie tovaru do domu/bytu a preto je objednávateľ  povinný zabezpečiť si vynesenie do domu/bytu sám.
V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 21 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.